Disclaimer

ALGEMEEN

De Legal Disclaimer, zoals deze door SmartPro van tijd tot tijd wordt gewijzigd, vormt de grondslag op basis waarvan u deze website mag gebruiken. SmartPro verzoekt u deze zorgvuldig door te lezen.

Niets op deze website of in de hierop beschikbare documenten is bedoeld als reclame voor de dienstverlening van SmartPro, het dingen naar cliënten of het geven van juridisch of ander professioneel advies. U dient geen enkele informatie op deze website of in de hierop beschikbare documenten te beschouwen als juridisch of ander advies. Indien u advies met betrekking tot een specifiek onderwerp wenst, verzoekt SmartPro u contact op te nemen door middel van het invullen van het online formulier op deze site.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

In de Legal Disclaimer tast de titel van een paragraaf de uitleg van de inhoud ervan niet aan.
Toegang tot deze website
Deze website wordt verzorgd door SmartPro.
Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in:
a. dat u de inhoud ervan uitsluitend voor eigen gebruik raadpleegt; en
b. te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van deze website; en
c. alle in redelijkheid door SmartPro gedane instructies met betrekking tot deze website op te volgen; en
d. deze website niet te gebruiken voor het verspreiden van informatie of gegevens in strijd met wet- en regelgeving.
Alle telecommunicatiekosten met betrekking tot uw gebruik van deze website zijn voor uw eigen rekening.
Intellectuele eigendomsrechten
SmartPro (of derden die SmartPro toestemming voor het reproduceren van hun materiaal op deze website hebben gegeven) zijn de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en deze website. Niets verschaft u enig(e) recht, titel of belang in de inhoud of deze website en u verkrijgt evenmin enig(e) recht, titel of belang als gevolg van uw gebruik van de website. Als u voor het gebruik van deze website software van externe leveranciers nodig hebt, stemt u ermee in om voor eigen rekening een licentie voor de desbetreffende software aan te schaffen.
Door u geleverd materiaal
U stemt ermee in om zorg te dragen dat alle door u aan of naar deze website verzonden of geupload materiaal (zoals, maar niet beperkt tot, e-mails, grafische bestanden, stilstaande of bewegende beelden) (uw Materiaal) legaal, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is, aan alle wet- en regelgeving voldoet, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van SmartPro of andere derden, niet lasterlijk, onbetrouwbaar of anderzijds aanstootgevend is en geen softwarematige fouten, wormen of virussen bevat. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uw Materiaal. Indien enig gedeelte van uw Materiaal SmartPro naar onze mening aan vorderingen of aanklachten van derden blootstelt, kan SmartPro de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk blokkeren en uw Materiaal geheel of gedeeltelijk verwijderen. In dit opzicht dient u SmartPro in redelijkheid alle medewerking te verlenen. U stemt ermee in om deze website niet te gebruiken voor reclamedoeleinden of verkoop van goederen of dienstverlening aan andere gebruikers van deze website.
Geen garanties
SmartPro geeft geen expliciete of impliciete verklaring of garantie (hetzij wettelijk hetzij anderszins) met betrekking tot deze website of inhoud (zoals, zonder beperking, de staat, goede kwaliteit, prestaties of de doelmatigheid ervan) en al dergelijke verklaringen en garanties zijn uitgesloten tenzij het uitsluiten ervan bij de wet verboden is.
Beperkingen aan en uitsluitingen van onze aansprakelijkheid
SmartPro kan niet garanderen dat deze website conform uw verwachtingen werkt of geen fouten bevat. SmartPro is niet verplicht om deze website te actualiseren maar SmartPro kan dit van tijd tot tijd doen en behoudt het recht om de toegang ertoe te wijzigen of te beperken of om deze website te allen tijde te sluiten.
Via deze website hebt u mogelijk toegang tot websites die door anderen worden geëxploiteerd. SmartPro onderschrijft de inhoud van deze andere websites niet, noch aanvaardt SmartPro verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan of voor schade of verlies die u lijdt als gevolg van de toegang tot deze websites, zoals, maar niet beperkt tot, schade of verlies als gevolg van uw gebruik van documenten of andere informatie die op deze websites worden aangetroffen. SmartPro bewaakt of verzorgt deze links niet. SmartPro raadt u aan, voordat u delen ervan downloadt of afdrukt, kennis te nemen van alle verklaringen m.b.t. auteursrecht en Legal Disclaimers op elke site om na te gaan of u hiertoe conform de verklaringen m.b.t. auteursrecht, Legal Disclaimers of gebruiksrechten van de desbetreffende externe site gerechtigd bent.
Onder voorbehoud van de volgende alinea:
a. Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met deze website (hetzij als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of anderszins) betreft uitsluitend het verrichten van handelingen die in redelijkheid zijn vereist (uitsluitend naar onze mening) teneinde:
i. onjuist ingevoerde gegevens te verwijderen of te wissen, of
ii. betwiste gegevens te verwijderen of te wissen, of
iii. onjuist ingevoerde gegevens te corrigeren.
b. SmartPro is jegens u niet aansprakelijk voor enige winstderving, terugloop van bedrijfsactiviteiten of verlies van gegevens of voor enig(e) indirect(e), speci(a)al(e), incident(e)el(e), gevolg-, straf- of exemplair(e) verlies, aansprakelijkheid of kosten (hetzij als gevolg van nalatigheid, contractbreuk of anderszins) ongeacht of een en ander al dan niet te voorzien was.
c. Voor alle duidelijkheid is SmartPro niet aansprakelijk voor enige schade aan of enig verlies van apparatuur of software als gevolg van virussen, defecten of storingen in verband met het raadplegen of het gebruik van deze website, uw Materiaal of de inhoud.
Niets in deze gebruiksvoorwaarden is een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor bedrog of voor dood of letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van een partner of medewerker van SmartPro of voor ongeacht welke zaak met betrekking waartoe het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid onwettig zou zijn of inbreuk zou maken op regulering.
Algemene bepalingen
SmartPro behoudt het recht om van tijd tot tijd variaties in de Legal Disclaimer aan te brengen of om deze te wijzigen. SmartPro zal u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de desbetreffende wijziging op deze website te melden. Alle wijzigingen treden in werking vanaf het tijdstip dat deze op deze website worden gemeld.
Onze rechten conform deze gebruiksvoorwaarden en andere onderdelen van de Legal Disclaimer:
a. mogen zo vaak als nodig worden uitgeoefend; en
b. zijn cumulatief en niet exclusief rechten of rechtsmiddelen zoals bepaald bij de wet; en
c. mogen alleen schriftelijk en specifiek worden opgegeven.
Uitstel in het uitoefenen of het niet-uitoefenen van een dergelijk recht betekent niet dat dergelijk recht wordt opgegeven.
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van een ander onderdeel van de Legal Disclaimer in enige jurisdictie onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, heeft dit geen gevolgen voor:
a. de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in die jurisdictie van enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van een ander onderdeel van de Legal Disclaimer;
b. de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in andere jurisdicties van deze of van enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van een ander onderdeel van de Legal Disclaimer.
Niets in de Legal Disclaimer zal worden opgevat als het creëren van een samenwerkingsverband tussen u en SmartPro of dat u of SmartPro onderling voor ongeacht welk doel de tussenpersoon van de ander wordt/-en.
Het door u of SmartPro nalaten van de uitvoering van een bepaling van de Legal Disclaimer of een inbreuk op een bepaling door de ander of het niet-nakomen van een bepaling door de ander houdt niet het opgeven ervan in en weerhoudt u of SmartPro niet van het vervolgens uitvoeren van de desbetreffende bepaling of van het optreden tegen een dergelijke inbreuk of een daarop volgende inbreuk op de bepaling door de wederpartij of het niet-nakomen van de desbetreffende bepaling door de wederpartij.
Alle mededelingen of andere communicatie in verband met de Legal Disclaimer moet(en) in het Nederlands gesteld zijn. Alle andere documenten die in verband met de Legal Disclaimer worden geleverd moeten in het Nederlands gesteld zijn of, indien deze niet in het Nederlands gesteld zijn, van een beëdigde Nederlandse vertaling ervan vergezeld gaan. In geval van vertaalde documenten is de Nederlandse vertaling bindend, tenzij het document een wettelijk of ander officieel document is.
Toepasselijk recht
Op de Legal Disclaimer is Belgisch recht van toepassing. Tevens zullen deze naar Belgisch recht worden opgevat. SmartPro en u zullen eventuele geschillen onherroepelijk en exclusief aan de Belgische rechter van het arrondissement van de zetel van de vennootschap voorleggen.

PRIVACYBELEID

SmartPro verplicht zich om uw privacy te beschermen.
Dit online Privacybeleid beschrijft de manieren waarop SmartPro informatie over u vergaart wanneer u deze website gebruikt en waarvoor SmartPro deze kan gebruiken.
Welke gegevens vergaart SmartPro van u?
SmartPro kan gegevens van u (Gebruikersgegevens) op verschillende manieren vergaren:
a. door SmartPro gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw gebruik van deze website (zoals, zonder beperking, alle door u naar deze website of ter attentie van een op deze website vermeld e-mailadres verzonden of geupload materiaal (uw Materiaal); en
c. wanneer SmartPro u zo nu en dan in vervolg op contacten die u met SmartPro via deze website hebt gemaakt om nadere informatie vragen.
Een en ander zal onvermijdelijk persoonlijke gegevens inzake u bevatten. Dit Privacybeleid beschrijft hoe SmartPro onze verplichtingen conform de geldende wetgeving inzake de bescherming van gegevens nakomen. Dit Privacybeleid voldoet aan de Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 95/46/EG en de desbetreffende nationale wetgeving inzake bescherming van gegevens waarin de Richtlijn ten uitvoer wordt gebracht.
Gebruik van cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die een website naar de browser van uw computer kan verzenden waardoor deze computer bij uw volgende bezoek door de site wordt herkend. Door cookies kan onze website uw computer bij het bezoeken van onze website herkennen, als gevolg waarvan de server pagina's sneller kan downloaden dan bij het eerste bezoek. Ook kunnen cookies door SmartPro worden gebruikt om statistieken inzake het gebruik van deze website door internetgebruikers op te stellen met behulp van gegevens als: meest bezochte pagina's, door gebruikers bestede tijd op elke pagina, responstijden van de site, enz. Door het vergaren en gebruiken van dergelijke gegevens hoopt SmartPro de kwaliteit van onze site te verbeteren.
De door cookies vergaarde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de bovengenoemde doelstellingen. In elk geval mag dergelijke informatie niet langer dan een jaar worden bewaard.
Onze servers vergaren automatisch navigatiegegevens over personen die sites bekijken. Indien u niet wenst dat deze navigatiegegevens worden vergaard, raadt SmartPro u aan om deze website niet te gebruiken.
U kunt uw browser ook zodanig instellen dat het vastleggen van cookies op uw vaste schijf wordt geblokkeerd om de hoeveelheid gegevens die kan worden vergaard inzake uw navigatie op deze site te minimaliseren. De browser op uw computer kan zodanig worden ingesteld dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie op de vaste schijf van uw computer wordt vastgelegd. De meeste browsers kunnen ook zodanig worden ingesteld dat cookies niet op uw computer worden vastgelegd.
Alle servers en computersystemen van SmartPro zijn beveiligd tegen indringen van buitenstaanders. Dientengevolge zijn alle gegevens die kunnen worden vergaard inzake personen die de site bekijken via het gebruik van cookies beveiligd tegen toegang door onbevoegden.
Op deze site gebruikte cookies zijn uitsluitend gedurende uw bezoek actief. Na het afsluiten van uw internetbrowser worden op deze site gebruikte cookies niet op uw computer opgeslagen. Informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van cookies kan zodanig in samengestelde vorm worden opgeslagen dat er geen individuele personen kunnen worden geïdentificeerd.
SmartPro kan op elk moment cookies gebruiken ter identificatie van gebruikers bij hun bezoek aan deze website ten behoeve van gepersonaliseerde dienstverlening. In dergelijke situaties kunnen deze cookies na het afsluiten van de internetbrowser op de vaste schijf van uw computer bewaard blijven.
U kunt ervoor kiezen om geen cookiebestand te ontvangen door uw browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd. De procedure voor het weigeren van cookies kan voor verschillende softwareproducten variëren. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser of neem contact op met uw softwareleverancier als u cookies wilt weigeren.
Privacy m.b.t. elektronische communicatie
Hoewel uw vragen welkom zijn, wijst SmartPro u erop dat elektronische communicatie via deze website tussen u en SmartPro mogelijk niet beveiligd is. Derhalve verzoekt SmartPro u om geen e-mails met vertrouwelijke of gevoelige informatie te verzenden.
Ons gebruik van Gebruikersgegevens
SmartPro zal via u vergaarde Gebruikersgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verzorgen van deze website voor u
SmartPro gebruikt Gebruikersgegevens voor het verzorgen en verbeteren van deze website, zodat SmartPro al uw vragen met betrekking tot deze website kan beantwoorden en u alle wijzigingen in deze website kan melden.
b. Het opnemen van Gebruikersgegevens in anonieme statistieken
Weliswaar kan SmartPro anonieme statistieken over onze gebruikers en gerelateerde gebruiksinformatie aan derden met een goede naam leveren, maar uit deze statistieken kunnen derden niet de identiteit van specifieke personen of bedrijven achterhalen.
c. Het verschaffen van de door u gevraagde informatie
SmartPro gebruikt Gebruikersgegevens om u informatie te verschaffen en brochures toe te zenden waarom u via deze website hebt verzocht.
d. Marketingactiviteiten
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SmartPro uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing- en ander materiaal met betrekking tot SmartPro, haar producten en/of diensten. SmartPro kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door SmartPro bewaarde documenten.
U kunt uw instemming met het ontvangen van marketingmateriaal te allen tijde en kosteloos intrekken door het formulier in te vullen.
e. Indien SmartPro haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert of overdraagt, haar activiteiten staakt of failliet gaat
SmartPro kan op enig moment haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk reorganiseren of overdragen. Dit kan betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SmartPro geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Indien SmartPro haar activiteiten staakt, of failliet gaat, onder het beheer van een curator komt of indien er een gelijksoortige of gelijkwaardige situatie voordoet, kunnen de personen die namens SmartPro handelen de bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een derde verkopen, ter nakoming van wettelijke of zakelijke verplichtingen. Dit kan betekenen dat uw gegevens aan een derde middels welke de bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
In situaties waarin de bedrijfsactiviteiten van SmartPro of delen ervan zoals bovenstaand omschreven aan een derde worden overgedragen, zal SmartPro in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SmartPro uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
f. Instemming
Door het verder gebruiken van deze website en door het SmartPro via deze website of op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonlijke gegevens (waaronder gevoelige persoonlijke gegevens), stemt u ermee in dat SmartPro uw persoonlijke gegevens zoals bepaald in dit Privacybeleid gebruikt. SmartPro verzoekt u SmartPro geen persoonlijke gegevens te verzenden indien u niet wenst dat deze informatie op deze manier door SmartPro wordt gebruikt.

Wettelijke vereisten
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SmartPro uw Gebruikersgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere wet- of regelgeving moet onthullen. SmartPro zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
SmartPro verkoopt of exploiteert Gebruikersgegevens niet commercieel via derden
SmartPro zal Gebruikersgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Toegang tot en correctie van Gebruikersgegevens
U hebt recht op een exemplaar van uw Gebruikersgegevens en om deze conform de geldende wetgeving inzake bescherming van gegevens te laten rectificeren of wissen.
Wijzigingen in het beleid
Dit Privacybeleid en/of de andere bepalingen van de Legal Disclaimer kunnen door SmartPro te allen tijde worden gewijzigd. Bezoek deze website regelmatig om kennis te nemen van alle eventuele wijzigingen

VERKLARING AUTEURSRECHT

Tenzij onderstaand anders bepaald berust het auteursrecht m.b.t. de pagina's van deze website en alle daarop beschikbare documenten bij SmartPro.
Tenzij onderstaand uitdrukkelijk toegestaan of tenzij krachtens geldende wetgeving mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets op deze website worden gekopieerd (behalve tot de mate als vereist voor het gebruik van deze website conform de Legal Disclaimer), opgeslagen op ongeacht welk medium (waaronder ook elke andere website), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd, mag er niet systematisch materiaal aan deze website of documenten hierop worden onttrokken of mag deze website of mogen documenten hierop niet geheel of gedeeltelijk op welke andere wijze dan ook commercieel worden geëxploiteerd.
Het auteursrecht m.b.t. sommige documenten en ander via deze website beschikbaar materiaal berust bij derden (Externe Documenten) en dergelijke documenten en ander materiaal zijn met toestemming van de externe houders van het auteursrecht op deze website geplaatst. Neem de verklaringen m.b.t. auteursrecht op of met betrekking tot specifieke Externe Documenten in acht. Tenzij anders bepaald in de Verklaring Auteursrecht van een Extern Document of tenzij toegestaan krachtens geldende wetgeving mag niets uit een Extern Document worden gekopieerd (behalve tot de mate als vereist voor het gebruik van deze website conform de Legal Disclaimer), opgeslagen op ongeacht welk medium (waaronder ook elke andere website), verspreid, verzonden, doorgezonden, uitgezonden, gewijzigd of anderszins openbaar worden gemaakt of gecommuniceerd, mag er niet systematisch materiaal hieraan worden onttrokken of mag een en ander niet geheel of gedeeltelijk op welke andere wijze dan ook commercieel worden geëxploiteerd.
U mag voor eigen gebruik één exemplaar van elke pagina van deze website en documenten hierop (anders dan Externe Documenten) afdrukken of opslaan.
SmartPro staat uitsluitend links naar de homepage van deze website toe. Zonder onze toestemming mag u geen elektronische link naar een andere pagina van deze website aanmaken. SmartPro behoudt het recht om u te verzoeken om een elektronische link naar deze website te allen tijde te verwijderen en u stemt ermee in om een dergelijke link onmiddellijk te verwijderen.